Skip to main content

Polityka prywatności

Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych (do oferty)

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – czyli tzw. RODO – niniejszym informuję iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ZAT Sp. z o.o. ulica Ks. Prałata Stanisława Słonki 24 34-300 Żywiec. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym kontakt jest możliwy poprzez adres poczty elektronicznej [email protected] lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 2. Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest:
  a) otrzymanie aktualnej oferty od ZAT Sp. z o.o. na skutek prośby o jej przesłanie lub poprzez wypełnienie formularza na stornie internetowej Administratora,
  b) utrzymywanie kontaktu z Administratorem, otrzymywanie powiadomień za pomocą poczty elektronicznej lub telefonu,
  c) wstępna rezerwacja wybranego mieszkania, umówienia spotkania z przedstawicielem Administratora,
  d) wzięcie udziału w promocji,
  e) marketing bezpośredni usług własnych.
 3. Podstawa prawna przetwarzania danych:
  a)  Art. 6 ust. 1 litera a Rodo (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów).
  b)  Art. 6 ust. 1 litera f Rodo (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora).
 4. Administrator może udostępniać Państwa dane osobowe naszym partnerom, czyli firmom, z którymi współpracujemy w celu realizacji zadań związanych z profilem działalności na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych w celach opisanych w punkcie 2 klauzuli. Podmiotami wspierającymi nasze procesy biznesowe mogą być podmioty świadczące usługi pocztowe, kurierskie, księgowo- podatkowe, utrzymujące naszą infrastrukturę IT oraz świadczące usługi doradcze i audytorskie. Państwa dane osobowe w uzasadnionych przypadkach mogą być również przekazywane upoważnionym organom administracji państwowej.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych w celach w których zostały zebrane.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.
 8. Przysługuje Pani/Pan prawo dostępu do treści danych, do sprostowania danych, do usunięcia danych jeżeli przepisy prawa na to pozwalają, do ograniczenia przewarzania danych, do przenoszenia danych, do wniesienia skargi do organu nadzoru w razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa, do wniesienia sprzeciwu przeciw przetwarzaniu danych – przy czym realizacja tych praw musi być zgodna z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak nie podanie tych danych skutkuje brakiem możliwości otrzymania oferty lub kontaktu z Państwem.

Ostatnia aktualizacja niniejszego dokumentu miała miejsce dnia 11.10.2021.

Przestrzeń integrująca
mieszkanców